Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

το έργο

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας στα πεδία των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities), της Πληροφορικής και του Design, για την ανάπτυξη εργαλειών και μεθόδων κωδικοποίησης, εμπλουτισμού και διαχείρισης μεταδεδομένων και περιεχομένου ψηφιακών εκδόσεων, καθώς και το σχεδιασμό και πειραματική ανάπτυξη web‐based εφαρμογής ανάγνωσης ψηφιακών εκδόσεων με υποστηρικτικές λειτουργικότητες για τον τελικό χρήστη. Αναλυτικά στο πλαίσιο της προσέγγισης θα διεξαχθεί έρευνα τεχνολογιών που αφορούν:

 • στην επισημείωση και τεκμηρίωση κειμένων/βιβλίων σε ψηφιακό περιβάλλον,
 • στη μετατροπή κειμένων σε ηλεκτρονικές εκδόσεις σε περιβάλλον browser,
 • στην αναγνωστική εμπειρία [σε επίπεδο διεπαφής χρήστη (User Interface)] σε ψηφιακά περιβάλλοντα,
 • στη διάθεση επισημειωμένου περιεχομένου/βιβλίου στο αναγνωστικό κοινό με δυνατότητες προσωποποιημένης
  ανάγνωσης (σημειώσεις, σχολιασμό, highlighting) αλλά και διαμοιρασμό (sharing) και συλλογικό εμπλουτισμό του περιεχομένου (content contribution / discussion)

Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η έρευνα για την παραγωγή ψηφιακών εκδόσεων σε κατάλληλη επεκτάσιμη μορφή, η μεθοδολογία κωδικοποίησης της πληροφορίας και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου με μεταδεδομένα, επιπλέον πληροφορίες και περιεχόμενο σε μορφή πολυμέσων, καθώς και η ανάπτυξη πειραματικής πλατφόρμας με σειρά λειτουργιών υποβοήθησης και υποστήριξης της ανάγνωσης των χρηστών σε περιβάλλον internet browser. Με αυτή την προσέγγιση τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας θα υποστηρίξουν τεχνολογίες βελτίωσης της ψηφιακής αναγνωστικής εμπειρίας των χρηστών, καθώς και λειτουργικότητες προσωπικού λογαριασμού και σημειώσεων, σχολιασμού, διαμοιρασμού μερών, ανάγνωσης εκτός σύνδεσης, σελιδοδεικτών, εξαγωγής περιεχομένου κ.α. ενώ θα προσφέρουν δυνατότητες συλλογής συμπερασμάτων που βοηθούν τους χρήστες αλλά και την επιστημονική κοινότητα των digital humanities με επερωτήσεις (queries) προς το βιβλίο, τα μεταδεδομένα του, αλλά και συνδυαστικές επερωτήσεις προς ολόκληρη τη βιβλιοθήκη του χρήστη. Η έρευνα στα παραπάνω πεδία έχει ως τελικό στόχο την πειραματική ανάπτυξη πλατφόρμας διάθεσης εμπλουτισμένου περιεχομένου ψηφιακών εκδόσεων βιβλίων με τη μορφή book‐in‐browser. Η τεχνολογία book‐in‐browser είναι μια σύγχρονη αναπτυσσόμενη τεχνική, που επιτρέπει την ανάγνωση, σχολιασμό, διαμοιρασμό ψηφιακών βιβλίων μέσα σε οποιοδήποτε διαδικτυακό πλοηγό (internet browser), χωρίς την χρήση ειδικού λογισμικού eReader. Η έρευνα θα εστιάσει σε τρεις βασικές καινοτομίες που διαφοροποιούν την προτεινόμενη προσέγγιση από τον υφιστάμενο διεθνή ανταγωνισμό:

 • τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των ψηφιακών βιβλίων προς διάθεση στο ευρύ κοινό με βάση διεθνή πρότυπα επισημείωσης και τεκμηρίωσης κειμενικών πηγών και εκδόσεων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities).
 • την εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω ενός οποιουδήποτε σύγχρονου internet browser, χωρίς να απαιτείται ειδικό λογισμικό ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων (e‐reader software), ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται όλες τις υπηρεσίες και δυνατότητες που προσφέρει το ανοικτό και καθημερινά δυναμικά εξελισσόμενο πρότυπο HTML
 • τη βελτίωση της αναγνωστικής εμπειρίας σε περιβάλλον browser, με έμφαση στην ψηφιακή τυπογραφία, την ενσωμάτωση λειτουργικοτήτων που υποστηρίζουν την ανάγνωση και την υιοθέτηση μοντέλων ανοικτών δεδομένων ενώ επιτρέπουν στο χρήστη να μεταφέρει τα στοιχεία (σημειώσεις, σχόλια) της ανάγνωσης του ελεύθερα, εκτός του περιβάλλοντος ανάγνωσης ή/και του ηλεκτρονικού βιβλίου. Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται η εξειδίκευση της έρευνας στα ακόλουθα πεδία:
 • Book‐Encoding – Σήμανση και κωδικοποίηση περιεχομένου των βιβλίων, των μεταδεδομένων και επιπλέον πληροφοριών. Διασύνδεση εξωτερικών πληροφοριών και πολυμέσων, και προσωπικών δεδομένων των χρηστών πάνω στο βιβλίο.
 • Book‐API – Έρευνα τεχνολογιών διεπαφής προγραμματισμού επερωτήσεων για την ανάκτηση περιεχομένου ή μέρους του βιβλίου, ή επιπλέον πληροφοριών και μεταδεδομένων με σκοπό την επεξεργασία ή προβολή τους από την πλατφόρμα book‐in‐browser με γενικευμένο τρόπο ανεξαρτήτως της φύσεως του βιβλίου και των
 • περιεχομένων του.

 • Book‐in‐browser Web Platform – Εφαρμογή ενισχυμένης ανάγνωσης σε περιβάλλον διαδικτυακού πλοηγού.