Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μαθαίνω

Ένας από τους βασικούς στόχους της πλατφόρμας είναι η δημιουργία μιας αναγνωστικής εμπειρίας που επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάγνωση χωρίς οπτικό θόρυβο (visual clutter) αλλά ταυτόχρονα παρέχει εξειδικευμένα βοηθητικά εργαλεία που υποβοηθούν τη μελέτη/εκμαθηση του αναγνώστη εφόσον αυτός το επιθυμεί. 

Τα  βοηθητικά εργαλεία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες

 • Βοηθητικά εργαλεία εκμάθησης χρήστη (προσθήκη σημειώσεων, υπογραμμίσεων)
 • Εργαλεία προβολής σημασιολογικών επισημείωσεων (επεξεργασία και εμπλουτισμός κειμένου από επιμελητές χρησιμοποιώντας πρότυπα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών όπως οι Κατευθυντήριες Γραμμές TEI (https://tei-c.org/).

Βοηθητικά εργαλεία εκμάθησης χρήστη (user generated content)

Με την επιλογή κειμένου εμφανίζεται η επιλογή προσθήκης επισήμανσης (highlight) ή προσθήκης επισήμανσης με σχόλιο (highlight & comment)

Για την  υποβοήθηση της εκμάθησης παρέχονται οι εξής λειτουργικότητες:

 • Επισημάνση (highlight): Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα κειμένου που επιθυμεί και εμφανίζεται ένα συστατικό διεπαφής (UI component) το οποίο του δίνει την επιλογή να δημιουργήσει μια επισήμανση. Εφόσον επιλέξουμε την προσθήκη επισήμανσης, το επιλεγμένο κείμενο αποκτά φόντο. 
 • Επισήμανση και προσθήκη σχολίου (highlight & comment): Ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει ενα συνοδευτικό κείμενο στην επισήμανσή του.

Ανα πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το μενου πλοήγησης, όπου στο μενού σημειώσεων εμφανίζεται η λίστα με τις επισημάνσεις και σημειώσεις που έχει δημιουργήσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανατρέξουμε γρήγορα σε όλες μας τις επισημάνσεις χωρίς να χρειάζεται να διατρέχουμε όλο το κείμενο.

Προβολή σημασιολογικών επισημείωσεων

Μια απο τις βασικές καινοτομίες της πλατφόρμας ανάγνωσης είναι η ενσωμάτωση και απεικόνιση επισημειωμένου/εμπλουτισμένου (encoded) περιεχομένου στη διεπαφή ανάγνωσης. Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία αυτή είναι η επεξεργασία και επιμέλεια του περιεχομένου πριν την ηλεκτρονική δημοσίευσή του. 

Στο πλαίσιο της μελέτης και πειραματικής ανάπτυξης της πλατφόρμας ανάγνωσης χρησιμοποιήσαμε τις Κατευθυντήριες Γραμμές του TEI (https://tei-c.org/) για τη σύσταση επιχειρησιακής μεθοδολογίας επισημείωσης η οποία αξιοποιεί στοιχεία των κειμένων με τρόπο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από μία έντυπη έκδοση. Το ψηφιακό κείμενο/έκδοση μπορεί να αποτελεί αυτόνομο προϊόν ή να λειτουργεί συμπληρωματικά με ένα έντυπο.

Παραδείγματα στοιχείων που μπορούν να επισημειώθούν είναι τα εξής:

 • Εικόνες
 • Σελίδες
 • Σύμβολα και σημεία
 • Παραθέματα
 • Συντομογραφίες
 • Λίστες
 • Σημειώσεις
 • Χαρακτήρες
 • Οργανισμοί
 • Τοποθεσίες
 • Αντικείμενα
 • Γλώσσες
 • Ημερομηνίες και χρόνοι 
 • Σκηνές και σημεία ενδιαφέροντος
 • Θεματικές  

Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει απλά το κείμενο είτε να  ενεργοποιήσει τις σημειώσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο. Οι σημειώσεις αυτές εμφανίζονται μέσα στο κείμενο χωρίς να ανακατευθύνουν το χρήστη σε νέα σελίδα αναγκάζοντας τον να χάσει την οπτική επαφή με το κυρίως κείμενο.

Παράδειγμα εμφάνισης ενσωματωμένης σημείωσης στο κάτω μέρος της οθόνης των συσκευών του χρήστη.